ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ТА СТЕЙКХОЛДЕРІВ

Інформація емітента, оприлюднена до 31.12.2023 року
2021
2020
2019
2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації - Зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

Публічна безвідклична вимога

Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Інформація для акціонерів

Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів на 11.09.2018р

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 04.07.2018 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ АКЦІОНЕРАМИ ПЕРЕВАЖНОГО ПРАВА НА ПРИДБАННЯ АКЦІЙ ДОДАТКОВОЇ ЕМІСІЇ

Річний звіт емітента ПРАТ "Івано-Франківськ-авто" за 2017 рік

Підсумки голосування з питать порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО", що відбулися 11.04.2017р

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента - Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу. 11.04.2018р

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента - Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу. 11.04.2018р

Інформація для акціонерів

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів на 11.04.2018р

 
 
2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Зміна складу посадових осіб емітента. 25.10.2017 р

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Зміна складу посадових осіб емітента. 28.09.2017 р

Особлива інформація - Зміна складу посадових осіб емітента 30.05.2017р.

Річний звіт емітента цінних паперів ПРАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО" за 2016 рік

Особлива інформація - Зміна складу посадових осіб емітента 11.04.2017

Особлива інформація - Зміна складу посадових осіб емітента 12.04.2017

Підсумки голосування з питать порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО", що відбулися 11.04.2017р

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "Івано-Франківськ-Авто" на 11.04.2017 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації - Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв 04.01.2017р

2016

Повідомлення про виникнення особливої інформації - Відомості про зміну типу акціонерного товариства 29.12.2016р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації - Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв 29.12.2016р.

Протокол про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів 26.12.2016р.

Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на 26.12.2016р.

Особлива інформація - обрання Голови Наглядової ради станом 04.05.2016

Річна інформація емітента в НКЦПФР за 2015.

Статут 2016

Протокол РЗЗА 12.04.2016

Положення про Дирекцію 2015

Особлива інформація - відкликання та обрання членів Наглядової ради станом на 12.04.2016 року

Положення про Наглядову раду ПАТ "Івано-Франківськ-Авто"

Положення про загальні збори. Положення про загальні збори Товариства не затверджувалось.

Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства. Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства не затверджувались.

Протокол лічильної комісії РЗЗА 2016р

Висновки ревізійної комісії за 2015

Перелік афілійованих осіб Товариства

Спростування повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 12.04.2016 року

Поновлене повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 12.04.2016 року

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства на 12.04.2016

Баланс станом на 31.12.2015 року

Звіт про фінансові результати за 2015 рік

Фінансова звітність за 2015

 

 

2015
2014
2013
2012
2011
2010
Особлива інформація
Регулярна інформація
Фінансова звітність