13.04

Особлива інформація - Зміна складу посадових осіб емітента 12.04.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Івано-Франківськ-Авто"

2. Код за ЄДРПОУ

05495466

3. Місцезнаходження

76492 м. Івано-Франківськ вул. Юності,41А

4. Міжміський код, телефон та факс

(0342) 55-48-69 (0342) 55-48-74

5. Електронна поштова адреса

uprava@ifavto.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://ivano-frankivsk-avto.ukravto.ua/

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою Товариства 12.04.2017 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення засідання Наглядової Ради Товариства (Протокол №12/04/2017-1 вiд 12.04.2017 року).

Козіс Олександр Миколайович (не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних) обрано на посаду Голова Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: до переобрання.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Правління.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Представник акціонера АТ «Українська автомобільна корпорація»

 

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Генеральний директор

 

 

 

Черняк В.М.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

М. П. 

 

(дата)