12.04

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента - Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу. 11.04.2018р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО"

2. Код за ЄДРПОУ

05495466

3. Місцезнаходження

76492 м. Івано-Франківськ, с. Микитинці Юності, 41а

4. Міжміський код, телефон та факс

03432554869 03432554869

5. Електронна поштова адреса

uprava@ifavto.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://ivano-frankivsk-avto.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу

 

II. Текст повідомлення

11.04.2018р. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО» (далі - Товариство) прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Товариства на 4 220 000,00 грн. шляхом приватного розміщення 422 000 шт. простих іменних акцій Товариства існуючої номінальної вартості, а саме 10,00 грн. за акцію, за рахунок додаткових внесків.

Загальна кількість акцій, що пропонується до розміщення – 422 000 шт. простих іменних акцій. Номінальна вартість однієї акції - 10,00 грн.

Ціна розміщення однієї акції, визначена (затверджена) рішенням Наглядової Ради Товариства (протокол №11/04/2018-1 від 11.04.2018 р.) у розмірі 10,00 грн., що дорівнює номінальній вартості та є вищою за  ринкову вартість, визначену відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та затверджену рішенням Наглядової Ради Товариства (протокол №15/03/2018-1 від 15.03.2018 р.).

На дату прийняття рішення про розміщення акцій немає даних, чи призведе цей випуск до зміни власника значного пакета акцій Товариства - АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ», яке до розміщення володіє акціями Товариства в кількості – 1 097 243 шт., що становить 94,588935% у статутному капіталі.

Співвідношення загальної номінальної вартості акцій, на яку вони розміщуються, до розміру статутного капіталу Товариства на дату прийняття рішення - 36,3789%.

Співвідношення загальної номінальної вартості акцій Товариства, які знаходяться в обігу до розміру статутного капіталу Товариства на дату прийняття рішення - 100%.

Інформація про права, які отримують інвестори в акції, що розміщуються - обсяг прав інвесторів визначений Статутом та законодавством України.

Спосіб оплати акцій - оплата акцій здійснюється виключно грошовими внесками в національній валюті (гривні).

Мета розміщення акцій, напрями використання отриманих коштів - усі залучені від розміщення акцій кошти будуть використані для поповнення товарних запасів Товариства, а саме 100 % фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій, будуть направлені на придбання товарних автомобілів.

Конвертація цінних паперів, щодо яких прийнято рішення про розміщення, не передбачена.

Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії - Товариство зобов’язується не використовувати кошти, залучені від розміщення акцій, для покриття збитків від господарської діяльності.

 

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Генеральний директор

 

 

 

Сосновська Т.О.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

 

 12.04.2018

(дата)