16.03

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства на 16.04.2015.

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ! 

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО», ідентифікаційний код 05495466, місцезнаходження за адресою: Україна, 76018, м. Івано-Франківськ, с.Микитинці,вул. Юності, 41а (надалі – «Товариство»), повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства, призначених на 16.04.2015 року об 11:00 годині за адресою: 76018, м. Івано-Франківськ, с.Микитинці,вул. Юності, 41а, з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

 

  1. Обрання членів лічильної комісії.
  2. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
  3. Звіт ДирекціїТовариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
  6. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
  7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2014 році.
  8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
  9. Припинення  повноважень  членів Наглядової Ради.

10.  Обрання членів Наглядової Ради.

11.  Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

12.  Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

13.  Обрання членів Ревізійної Комісії.

14.  Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

15.  Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

16.  Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

17.  Затвердження Положення про Дирекцію Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.

18.  Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.

19.  Затвердження Положення про Ревізійну Комісію Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

21469

35981

Основні засоби

14288

27385

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

1376

1810

Сумарна дебіторська заборгованість

244

353

Грошові кошти та їх еквіваленти

511

948

Нерозподілений прибуток (збиток)

2632

18079

Власний капітал

14499

29946

Статутний капітал

11600

11600

Довгострокові зобовязання

573

573

Поточні зобовязання

6397

5462

Чистий прибуток (збиток)

(-15447)

(-3220)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1160012

1160012

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду

41 

44

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації - 10:00; закінчення реєстрації – 10:45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 10.04.2015 року.
Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства необхідно надати:
- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі у річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до чергових Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства: 76018, м. Івано-Франківськ, с.Микитинці,вул. Юності, 41а, з 09:00 до 16:00 в робочі дні; та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: 76018, м. Івано-Франківськ, с.Микитинці,вул. Юності, 41а.
 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Черняк Віталій Миколайович.
Контактна особа – Стахурська Христина Василівна.

Довідки за телефоном: (0342) 50-97-55.Генеральний директор                                                                                                                                                                  Черняк В.М.