05.07

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 04.07.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Iвано-Франкiвськ-Авто"
2. Код за ЄДРПОУ 05495466
3. Місцезнаходження 76492, мiсто Iвано-Франкiвськ село Микитинцi, вулиця Юностi,41а
4. Міжміський код, телефон та факс 0342554874 0342554874
5. Електронна поштова адреса jurist@ifavto.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://ivano-frankivsk-avto.ukravto.ua/ua/
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рiшення про звiльнення прийнято Наглядовою Радою ПРАТ "Iвано-Франкiвськ-Авто" 04.07.2018 р. Звiльнення посадової особи виконано на пiдставi протоколу засiдання Наглядової Ради ПРАТ "Iвано-Франкiвськ-Авто" №04/07/2018-1 вiд 04.07.2018 р. та поданої заяви. Посадова особа Сосновська Тетяна Олександрiвна (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано ), яка займала посаду Генеральний директор, звiльнена 05.07.2018 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 8 мiсяцiв.
Рiшення про призначення прийнято Наглядовою Радою ПРАТ "Iвано-Франкiвськ-Авто" 04.07.2018 р. Призначення посадової особи виконано на пiдставi протоколу засiдання Наглядової Ради ПРАТ "Iвано-Франкiвськ-Авто" №04/07/2018-1 вiд 04.07.2018 р. та поданої заяви. Посадова особа Гуменюк Валентин Дмитрович (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано), призначена на посаду Генеральний директор з 06.07.2018 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: без зазначення строку призначення. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Провiдний фахiвець у Чернiвецькому регiонi вiддiлу захисту економiчних iнтересiв департаменту iнформацiйного забезпечення та захисту економiчних iнтересiв, Генеральний директор. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Сосновська Т.О.
генеральний директор   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
    М.П.   05.07.2018
(дата)