19.11

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IВАНО-ФРАНКIВСЬК-АВТО»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05495466

3. Місцезнаходження: 76492, мiсто Iвано-Франкiвськ, вулиця Юностi,41а

4. Міжміський код, телефон та факс: 0342554874 0342554874

5. Електронна поштова адреса: jurist@ifavto.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://ivano-frankivsk-avto.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації: Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій; значного контрольного пакета акцій; домінуючого контрольного пакета акцій

II. Текст повідомлення

16.11.2018р. емiтент отримав вiд власника акцiй iнформацiю про набуття права власностi на домiнуючий контрольний пакет акцiй вiдповiдно до ст. 65-2 Закону України «Про акцiонернi товариства».
Найвища цiна придбання акцiй протягом 12 мiсяцiв, що передують дню набуття такого пакета акцiй включно з днем набуття: 10,00 (десять) грн.;
Дата набуття такого пакета: 15.11.2018р.;
Найменування власника акцiй: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ» (iдентифiкацiйний код 03121566);
Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй до набуття права власностi на такий пакет акцiй: 94,604194%;
Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття права власностi на такий пакет акцiй (у разi наявностi iнформацiї): 99,978591%;
Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй: 96,043519%;
Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй (у разi наявностi iнформацiї): 99,984536%.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Гуменюк Валентин Дмитрович

Генеральний директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

       

19.11.2018

(дата)