17.03

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства на 17.04.2014.

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО», ідентифікаційний код 05495466, місцезнаходження за адресою: Україна, 76018, м. Івано-Франківськ, с.Микитинці,вул. Юності, 41а (надалі – «Товариство»), повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства, призначених на 17.04.2014 року об 11:00 годині за адресою: 76018, м. Івано-Франківськ, с.Микитинці,вул. Юності, 41а, з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):


1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Дирекції Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії.
6. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2013 рік.

7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2013 році.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
9. Припинення повноважень членів Ревізійної Комісії Товариства.
10. Обрання членів Ревізійної Комісії Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної Комісії.
12. Визначення уповноваженої особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної Комісії.
13. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
14. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства.

    Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

35981

37339

Основні засоби

27385

28736

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

1810

1821

Сумарна дебіторська заборгованість

363

1017

Грошові кошти та їх еквіваленти

948

256

Нерозподілений прибуток (збиток)

18079

21586

Власний капітал

29946

33453

Статутний капітал

11600

11600

Довгострокові зобов'язання

573

865

Поточні зобов'язання

5462

2774

Чистий прибуток (збиток)

(-3220)

(-2922)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1160012

743096

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

44

88

 

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації - 10:00; закінчення реєстрації – 10:45.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 11.04.2014 року.
Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства необхідно надати:
- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі у річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.
Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до чергових Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства: 76018, м. Івано-Франківськ, с.Микитинці,вул. Юності, 41а, з 09.00 до 16.00 в робочі дні; та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: 76018, м. Івано-Франківськ, с.Микитинці,вул. Юності, 41а.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Коваль Роман Іванович.
Контактна особа – Гоголь Ігор Романович.
Довідки за телефоном: (0342) 50-97-55.