07.03

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства на 12.04.2016.

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО», ідентифікаційний код - 05495466 (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: Україна, 76018, м. Івано-Франківськ, с.Микитинці, вул. Юності, 41-А, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства 24.02.2016 року, призначених на 12.04.2016 року об 11:00 годині за адресою: Україна, 76018, м. Івано-Франківськ, с. Микитинці, вул. Юності, 41-А, кімната № 2 з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

  1. Обрання членів лічильної комісії.
  2. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
  3. Звіт Дирекції Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
  6. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
  7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2015 році.
  8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
  9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

10.  Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

11.  Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.

12.  Припинення повноважень членів Наглядової Ради.

13.  Обрання членів Наглядової Ради.

14.  Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника 

Період 

звітний

попередній 

Усього активів 

17 604

21 469

Основні засоби 

11 814

14 288

Довгострокові фінансові інвестиції 

0

0

Запаси 

534

1 376

Сумарна дебіторська заборгованість 

214

244

Грошові кошти та їх еквіваленти 

55

511

Нерозподілений прибуток 

383

2 632

Власний капітал 

12 250

14 499

Статутний капітал 

11 600

11 600

Довгострокові зобов'язання 

573

573

Поточні зобов'язання 

4 650

6 244

Чистий прибуток (збиток) 

(2 249)

(15 447)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

1 160 012

1 160 012

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

33

41

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – о 10:00 год.; закінчення реєстрації – о 10:45 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 06.04.2016 року.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів необхідно надати:

-        акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

-        представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі в річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства: Україна, 76018, м. Івано-Франківськ, с. Микитинці, вул. Юності, 41-А, кімната № 2 до дати скликання (проведення) річних зборів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 09:00 до 16:00, та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 76018, м. Івано-Франківськ, с. Микитинці, вул. Юності, 4-А, кімната № 2. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Черняк Віталій Миколайович. Контактна особа – Стахурська Христина Василівна. Довідки за телефоном: (0342) 50-97-55, 095-262-71-52.

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів опубліковано у газеті «Бюлетень. Цінні папери України» № 42 від  09.03.2016 року

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

Генеральний директор                                                                                                            Черняк В.М.