24.12

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (звільнення головного бухгалтера)23.12.2013

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА

 

  1.        Загальні відомості:

1.1.  Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО»

1.2.  Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05495466

1.4. Місцезнаходження емітента: 76492 м. Івано-Франківськ с. Микитинці вул. Юності 41а

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0342) 50-97-55

1.6. Електронна поштова адреса емітента: i.kravec@ifavto.com.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://ivano-frankivsk-avto.ukravto.ua

1.8.   Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

 2.      Текст повідомлення:

На підставі рішення Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО» (протокол № 23/12/2013-1 від 23 грудня 2013 року) відбулись зміни складу посадових осіб емітента:

 Звільнено:

23.12.2013 з посади члена Дирекції – виконуючого обов’язки головного бухгалтера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО» ПОСТОЛОВСЬКУ НАТАЛІЮ ДМИТРІВНУ (паспорт серії СЕ № 132905 виданий Івано-Франківським МУВС МВС в Івано-Франківській області 18.04.2002) на підставі поданої заяви за власним бажанням, згідно ст. 38 КЗпП України. Строк перебування на посаді – 19 днів. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством

 

Генеральний директор ПАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО»  Кравець Ірина Костянтинівна.

 

24/12/2013