29.09

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Зміна складу посадових осіб емітента. 28.09.2017 р

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

          цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  емітента

                                                              І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО"

2. Код за ЄДРПОУ

05495466

3. Місцезнаходження

76492 с.Микитинці вул. Юності,41А

4. Міжміський код, телефон та факс

(0342) 55-48-69 (0342) 55-48-74

5. Електронна поштова адреса

uprava@ifavto.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття

інформації

http://ivano-frankivsk-avto.ukravto.ua/

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про

іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2

розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

                                                            ІІ. Текст повідомлення

Рішення про звільнення прийнято Наглядовою Радою ПРАТ "Івано-Франківськ-Авто" 28.09.2017 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової Ради ПРАТ "Івано-

Франківськ-Авто" № 28/09/2017-1 від 28.09.2017 р. та поданої заяви.

Посадова особа Новік Ігор Олександрович (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не

надано ), яка займала посаду Генеральний директор, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 місяці 29 днів.

Рішення про призначення прийнято Наглядовою Радою ПРАТ "Івано-Франківськ-Авто" 28.09.2017 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової Ради ПРАТ "Івано-

Франківськ-Авто" № 28/09/2017-1 від 28.09.2017 р. та поданої заяви. Обрання Гуменюка Валентина

Дмитровича на посаду Генерального директора з 30.09.2017 р.

Посадова особа Гуменюк Валентин Дмитрович (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не

надано), призначена на посаду Генеральний директор.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: без зазначення строку призначення.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Провідний фахівець у Чернівецькому регіоні

відділу захисту економічних інтересів департаменту інформаційного забезпечення та захисту економічних

інтересів АТ «Українська автомобільна корпорація»..

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

                                                                        ІIІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні,

та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

  Генеральний директор                                                                                    Новік І.О.

                                                                   (підпис)                               (ініціали та прізвище керівника)

                                                                    М.П.

                                                                                                                            29.09.2017

                                                                                                                                 (дата)