30.12

Повідомлення про виникнення особливої інформації - Відомості про зміну типу акціонерного товариства 29.12.2016р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні  папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  емітента 

І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Івано-Франківськ-Авто"

2. Код за ЄДРПОУ

05495466

3. Місцезнаходження

76492 м. Івано-Франківськ вул. Юності 41А

4. Міжміський код, телефон та факс

0342 0342554874

5. Електронна поштова адреса

uprava@ifavto.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://ivano-frankivsk-avto.ukravto.ua/

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери,

сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

                                                            ІІ. Текст повідомлення

Дата прийняття рішення: 26.12.2016;

Найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв відповідне рішення: Позачергові Загальні Збори акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО" (протокол б/н від 26.12.2016 року);

Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР: 29.12.2016;

Повне найменування акціонерного товариства до зміни: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО";

Повне найменування акціонерного товариства після зміни: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО".

ІIІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона

несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

  Генеральний директор                                                                    Черняк Віталій Миколайович

                                                                   (підпис)                               (ініціали та прізвище керівника)

                                                                    М.П.

                                                                                                                            30.12.2016

                                                                                                                                 (дата)