25.10

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Зміна складу посадових осіб емітента. 25.10.2017 р

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО"

2. Код за ЄДРПОУ

05495466

3. Місцезнаходження

76492 с. Микитинці Юності,41А

4. Міжміський код, телефон та факс

(0342) 55-48-69 (0342) 55-48-74

5. Електронна поштова адреса

uprava@ifavto.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://ivano-frankivsk-avto.ukravto.ua/

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

Рішення про звільнення прийнято Наглядовою Радою ПРАТ "Івано-Франківськ-Авто" 25.10.2017 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової Ради ПРАТ "Івано-Франківськ-Авто" № 25/10/2017-1 від 25.10.2017 р. та поданої заяви.

Посадова особа Гуменюк Валентин Дмитрович (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано),яка займала посаду Генеральний директор, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 місяць 1 день.

Рішення про призначення прийнято Наглядовою Радою ПРАТ "Івано-Франківськ-Авто"  25.10.2017 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової Ради ПРАТ "Івано-Франківськ-Авто" № 25/10/2017-1 від 25.10.2017 р. та поданої заяви.

Посадова особа Сосновська Тетяна Олександрівна (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано),призначена на посаду Генеральний директор.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: без зазначення строку призначення.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Виконавчий директор, Регіональний директор,Генеральний директор, Регіональний менеджер.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Генеральний директор

 

 

 

Гуменюк В.Д.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

М. П. 

 

(дата)