31.05

Особлива інформація - Зміна складу посадових осіб емітента 30.05.2017р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

          цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  емітента 

                                                              І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО"

2. Код за ЄДРПОУ

05495466

3. Місцезнаходження

76492 м. Івано-Франківськ вул. Юності,41А

4. Міжміський код, телефон та факс

(0342) 55-48-69 (0342) 55-48-74

5. Електронна поштова адреса

uprava@ifavto.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття

інформації

http://ivano-frankivsk-avto.ukravto.ua/

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про

іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2

розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

                                                            ІІ. Текст повідомлення

Рішення про звільнення прийнято Наглядовою Радою ПРАТ "Івано-Франківськ-Авто"  30.05.2017 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової Ради ПРАТ "Івано-

Франківськ-Авто" № 30/05/2017-1 від 30.05.2017 р. та поданої заяви.

Посадова особа Черняк Віталій Миколайович (паспорт: серія КВ номер 138883 виданий 04.05.1999 р.

Шевченкiвський РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi), яка займала посаду Генеральний директор,

звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки 5 місяців.

Рішення про призначення прийнято Наглядовою Радою ПРАТ "Івано-Франківськ-Авто" 30.05.2017 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової Ради ПРАТ "Івано-

Франківськ-Авто" № 30/05/2017-1 від 30.05.2017 р. та поданої заяви

Посадова особа Новік Ігор Олександрович (паспорт: серія КА номер 971430 виданий 15.10.1998 р.

Галицьким РВ ЛМІ УМВС України у Львівській області), призначена на посаду Генеральний директор.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: без зазначення строку призначення..

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор віділення регіонального

підприємства, менеджер АЗС, менеджер (управитель) із організації роботи у мережі АЗК.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

                                                                        ІIІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні,

та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.  Генеральний директор                                                                                  Черняк В.М.

                                                                   (підпис)                               (ініціали та прізвище керівника)

                                                                    М.П.

                                                                                                                            31.05.2017

                                                                                                                                 (дата)