Юридична інформація

Повідомлення про виникнення особливої інформації - Зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

Публічна безвідклична вимога

Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій

Повідомлення про виникнення особливої інформації - Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій; значного контрольного

Інформація для акціонерів

Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів на 11.09.2018р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 04.07.2018 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ АКЦІОНЕРАМИ ПЕРЕВАЖНОГО ПРАВА НА ПРИДБАННЯ АКЦІЙ ДОДАТКОВОЇ ЕМІСІЇ

Річний звіт емітента ПРАТ "Івано-Франківськ-авто" за 2017 рік

Підсумки голосування з питать порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО", що відбулися 11.04.2017р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента - Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу. 11.04.2018р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента - Зміна складу посадових осіб емітента 11.04.2018р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента - Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 11.04.2018р.

Інформація для акціонерів

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів на 11.04.2018р.