Юридична інформація

Повідомлення про виникнення особливої інформації - Відомості про зміну типу акціонерного товариства 29.12.2016р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації - Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв 29.12.2016р.

Протокол про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів 26.12.2016р.

Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на 26.12.2016р.

Особлива інформація - обрання Голови Наглядової ради станом 04.05.2016

Річна інформація емітента в НКЦПФР за 2015

Статут 2016

Протокол РЗЗА 12.04.2016

Особлива інформація - відкликання та обрання членів Наглядової ради станом на 12.04.2016 року

Положення про Наглядову раду ПАТ "Івано-Франківськ-Авто"

Положення про загальні збори

Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства

Протокол лічильної комісії РЗЗА 2016р

Висновки ревізійної комісії за 2015

Перелік афілійованих осіб Товариства

Спростування повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 12.04.2016 року

Поновлене повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 12.04.2016 року

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства на 12.04.2016.

Баланс станом на 31.12.2015 року

Звіт про фінансові результати за 2015 рік

Фінансова звітність за 2015